1.
จิตต์จันทร์เ, มาสิงบุญเ, ด้วงแพงส. ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 13Sep.2012 [cited 21Jun.2019];26(2):86. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2677