1.
ชูทัพส, ทาโตร. ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 13Sep.2012 [cited 26Jun.2019];26(2):100. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2678