1.
เกษมกิจวัฒนาส. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 14Sep.2012 [cited 19Jan.2020];26(4). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2731