1.
อาภานันทิกุลม, พุธวัฒนะพ, วิทยะศุภรจ. ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลไทย. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 20Jan.2020];26(4):123. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2741