1.
งามเหมาะน, วิโรจน์รัตน์ว, จิตรมนตรีน. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา ความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 24Sep.2019];30(1):58-1. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/34680