1.
ดวงจันทร์น, วิโรจน์รัตน์ว, จิตรมนตรีน. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล รางวัลสำหรับการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 31Aug.2017 [cited 24Oct.2019];32(2):65-8. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/87619