1.
ขาวสอาดณ, อาภานันทิกุลม, พุธวัฒนะพ. ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 18Jun.2019];28(1):19-3. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8849