1.
สุธรรมพิทักษ์ม. ผลของการใช้ Modified Syringe Feeding Method และ Cup Feeding Method. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 26Jun.2019];28(1):64-. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8959