วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council) https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC วารสารสภาการพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการประเมินบทความและงานวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (peer review) กำหนดออกรายสามเดือน ปีละ 4 ฉบับ จัดทำโดยสภาการพยาบาล เพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งด้านการพยาบาลทางคลินิกและชุมชน การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล Thailand Nursing and Midwifery Council en-US วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council) 1513-1262 Remedy Experience of Women Having Lost Their Family Members through Violence in Thailand’s Three Southernmost Provinces https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/114512 <p>Abstract<br>Objective: To study the remedy experience of women who had lost their family<br>members through violence in Thailand’s three southernmost provinces, in a Thai BuddhistMuslim social context.<br>Design: Qualitative research.<br>Methodology: The respondents were 27 women who had lost their family members<br>through violence in Thailand’s three southernmost provinces. Data were collected from<br>January to August 2017, through semi-structured interviews, group discussions and nonparticipatory observation. The method of content analysis was employed for data analysis<br>and result translation.<br>Results: The respondents’ remedy experience involved two survival elements:<br>1) self-empowerment; and 2) external support. Self-empowerment involved fve methods:<br>i) strengthening willpower; (ii) treating children as a moral stronghold; (iii) putting religious<br>precepts into practice; (iv) thinking positively; and (v) making merits and committing good<br>deeds. External support was found to be in four forms: (i) allowances to which they<br>were entitled; (ii) career assistance; (iii) scholarships; and (iv) psychological remedy.<br>Recommendations: This study could be used as a caregiving guideline. The fndings<br>can be applied by caregivers and related staff to providing support, remedy and assistance<br>for people affected by the violence in Thailand’s three southernmost provinces, to enable<br>the victims to cope effciently with their losses and increase their physical and psychological<br>strength. This study could also be applied to the process of using external help to empower<br>the victims to continue living in a self-reliant, sustainable and more balanced manner.</p> Praneed Songwathana Kansunaphat Baltip wattana Prompet Sujira Wichaidit ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-03-07 2018-03-07 32 4 39 39 Effcacy of a Self-Management Programme in Breast Cancer Patients https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/96729 <p>Objective: To examine, based on Roger’s theory of innovation diffusion, the effcacy<br>of a self-management programme in breast cancer patients treated at a university hospital<br>and a cancer hospital.<br>Design: Operational study.<br>Methodology: The study was conducted in 5 successive stages: 1) the education<br>stage; 2) the persuasion stage; 3) the decision stage; 4) the operation stage; and 5) the<br>confrmation stage. The participants were 2 groups of breast cancer patients. The frst<br>group consisted of 121 patients, 75 having received treatment prior to the administration<br>of the programme and the other 46 being treated during the administration of the programme.<br>The second group consisted of 17 registered nurses. The data were analysed based on<br>frequency, percentage and content analysis.<br>Results: A high percentage of the patients who participated in the programme<br>displayed good self-management behaviour, good quality of life, moderate level of anxiety,<br>and no sign of depression, compared with those who did not. The registered nurses who<br>employed this programme considered it to be practical and have higher caregiving effcacy.<br>However, the large number of patients receiving chemotherapy each day was identifed<br>as the main hindrance to the administration of this programme to every patient.<br>Recommendations: It is recommended that this programme be integrated with<br>standard care, and that multimedia materials be developed to educate patients on the<br>disease, therapy, and self-management during chemotherapy. This could enable nurses in<br>charge to promote self-management in response to each patient’s problem and to cope<br>with the large number of breast cancer patients receiving chemotherapy on a daily basis</p> Pratum Soivong Piyawan Sawasdisingha Chiragul Tanvattanagul Arporn Fukul Yupawon Kaewinta Sureerat Puangsaijai Gulyarath Wannavongs ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-03-06 2018-03-06 32 4 5 5 Needs of Stakeholders in Fast-Track Care for ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/103096 <p>Objective: To describe needs of stakeholders in fast-track care for ST-segment<br>elevation myocardial infarction (STEMI).<br>Design: Descriptive qualitative research.<br>Methodology: The participants in this study were selected via purposive sampling<br>and divided into two groups: (1) patients and/or their relatives (n = 30) in fast-track care<br>for STEMI; and (2) healthcare providers (n = 20). Data were collected using semi-structured<br>interviews, observation and feld notes, and were analysed using content analysis.<br>Results: Needs of the patients and/or their relatives included 1) information and<br>communication (information on STEMI, on severity of STEMI symptoms and on the<br>need to seek medical attention; communication; and shared decision making), and 2)<br>psycho-social support (fnancial compensation during ACS event, moral support, a<br>supportive environment, and support by family members).<br>Meanwhile, needs of healthcare providers in STEMI fast-track care included 1)<br>critical care skill (early detection, skill enhancement, increased competency of care for<br>patients with STEMI); 2) effective organisational management (increased budget,<br>suffcient workforce, and suffcient cardiologists); 3) medical equipment support (stability<br>of equipment, and communication through medical service networks); and 4) effectiveness<br>of the caregiving system (effective use of the EMS, appropriate and effective communication,<br>effective guideline-based strategies, and effective risk management and proper insurance<br>coverage for accident victims).<br>Recommendations: The results of this study can be used to improve STEMI fast-track<br>service, particularly by providing information on specifc signs and symptoms of STEMI,<br>to help patients realise their conditions and decide to receive early care. Nurses should focus<br>on developing effective and cross-cultural communication to promote positive nursing outcomes.<br>Regarding risk management, the system of providing accident victims with proper insurance<br>coverage and compensation should be developed based on the context of each hospital,<br>to ensure an effective practice.</p> Songwut Sungbun Noppawan Piaseu Suphamas Partiprajak ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-03-06 2018-03-06 32 4 19 19 Factors Related to Preschoolers’ Snack Consumption Behaviour https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/114642 <p>Abstract:<br>Objective: To examine preschoolers’ snack consumption behaviour and its relation<br>to individual factors (i.e., knowledge of and attitude towards snack consumption, daily<br>allowance, and nutritional status); family factors (i.e., parents’ occupations and education,<br>family’s income, and parents’ snack consumption behaviour); and socio-environmental<br>factors (i.e., access to snack-related information, and the number of snack shops near<br>the school and home).<br>Design: Descriptive correlational research.<br>Methodology: Through stratifed random sampling, a total of 154 pairs of<br>preschoolers aged 5-6 and their guardians, all living in Muang district, Khonkaen<br>province, were selected. Data were collected using a questionnaire, an interview, and<br>nutritional state assessment. The data were analysed using descriptive statistics, Spearman’s<br>correlation analysis and chi-square test.<br>Results: The preschoolers’ average scores on snack consumption knowledge,<br>attitude and behaviour were 67.7%, 39.7% and 53.8%, respectively. The majority of<br>them consumed snacks more than once a week, the most frequently consumed types of<br>snacks being crisps and chocolate, and the least frequently consumed being jelly. A<br>correlation analysis revealed a negative relation between the preschoolers allowances<br>and their snack consumption behaviour (rs = -.266, p = .001). On the other hand, a<br>positive relation was found between the preschoolers snack consumption behaviour and<br>their parents’ (rs = .632, p &lt; .001).<br>Recommendations: Based on the results, nurses and healthcare staff can apply<br>the infomation for study on factors predicting consumption, and to developing a programme<br>that properly promotes snack consumption behaviour of preschoolers, especially<br>those on high daily allowances.</p> nuntinee wangnun Noppawan Piaseu ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-03-08 2018-03-08 32 4 55 55 Moral Competence in Nursing Practice amongst Nursing Students at Prince of Songkla University https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/99035 <p>Abstract<br> Objective: To examine the level of moral competence amongst nursing students<br>at Prince of Songkhla University in their nursing practice.<br> Design: Cross-sectional descriptive study.<br>Methodology: The sample consisted of 417 second- to fourth-year nursing students<br>who possessed some clinical practice experience. Data were collected using (i) a personal<br>information form; (ii) a moral competence questionnaire; and (iii) a questionnaire<br>on learning activities in clinical practicum for the promotion of moral competence. The<br>questionnaires’ respective reliability scores were 0.94 and 0.87. The data were analysed<br>using descriptive statistics and one-way ANOVA.<br>Results: Overall, the participants displayed a very high level of moral competence<br>(mean = 4.23, SD = 0.51). In addition, a difference in moral competence was found<br>between the second-year students and the third- and fourth-year students. The participants<br>were of the opinion that a post-nursing conference, reflective thinking and case study<br>seminar could most effectively increase their moral competence.<br>Recommendations: It is suggested that a nursing institute organise on-going<br>activities to increase the students’ moral competence. Recommended activities<br>include post-nursing conference, reflective thinking and case study seminars. It is also<br>suggested further studies be conducted on factors influencing nursing students’ moral<br>competence.</p> Chuleeporn Prompahakul Kittikorn Nilmanat ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-03-06 2018-03-06 32 4 67 67 Effects of a Programme Integrating Multidisciplinary Approach and Self-Management on Chronic Kidney Disease Patients with Complications https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/114089 <p>Objective: To examine the effects of a program integrating multidisciplinary care<br>with self-management in chronic kidney disease patients with complications.<br>Design: One-group quasi-experimental research with a pre-test and a post-test.<br>Methodology: Through simple random sampling (lot drawing), the sample consisted<br>of 38 stage-III chronic kidney disease patients at the renal clinic of a hospital in Kanchanaburi<br>province. The patients participated in a 12-week programme that integrated self-management<br>concept, multidisciplinary care, and advanced practice nurses’ competency. This integrative<br>approach was conducted to comprehensively assess health problems, promote coordination,<br>introduce changes, organise empirical-knowledge-based educational activities, held<br>experience-sharing sessions based on case studies, provide reflective thinking, perform<br>telephone-counselling services, and pay home visits to encourage individual empowerment.<br>The data-collecting instruments were 3 interview forms and records of clinical outcome<br>assessment. The 3 interview forms were used to collect the participants’ (i) personal information;<br>(ii) knowledge of chronic kidney diseases; and (iii) self-management behaviour. The<br>records of clinical outcome assessment provided the participant’s health data, namely,<br>their body mass index (BMI), systolic and diastolic blood pressure (SBP and DBP),<br>Hemoglobin A1 (HbA1C), and Estimated Glomerular Filtration Rates (eGFR). The data<br>were analysed using descriptive statistics, Wilcoxon signed-rank test, and One-way<br>ANOVA with repeated measures.<br>Results: After the programme, the patients’ mean scores on knowledge and selfmanagement (13.76 ±0.68 and 112.47 ±5.19) were signifcantly higher than before the<br>programme. Regarding the patients’ clinical outcomes, their SBP, DBP, and HbAIC, were<br>also signifcantly lower, with signifcant improvement in their eGFR. However, no signifcant<br>change was found between the participants’ pre-experimental and post-experimental BMIs.<br>Recommendations: It is recommended that advanced practice nurses monitor<br>patients’ clinical outcomes by coordinating with a multidisciplinary team, to ensure appropriate<br>provision of long-term care for each patient.</p> Kullapungha Chosivasakul Noppawan Piaseu Surawit Sakdanupab ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-03-06 2018-03-06 32 4 79 79 Selective Factors Related to Intensive Care Units’ Registered Nurses’ Competency in Caring for Terminally Ill Patients https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/110313 <p>Abstract<br>Objective: To identify selective factors and their relationship with intensive care<br>units’ registered nurses’ competency in caring for terminally ill patients.<br>Design: Descriptive correlational research.<br>Methodology: Through stratifed random sampling and population ratio sampling,<br>250 participants were selected for this study. They were registered nurses serving in ICU<br>wards of hospitals and medical centres in southern Thailand. Data were collected using<br>4 questionnaires: (1) a general information questionnaire; (2) a questionnaire on registered<br>nurses’ perception of their competency in caring for terminally ill patients; (3) a questionnaire<br>on registered nurses’ attitudes towards patients and dying patients; and (4) an organisation<br>atmosphere questionnaire. All of the questionnaires were validity-checked by 3 expert scholars<br>and validity-tested using Cronbach's alpha coeffcient. The data were analysed using descriptive<br>statistics, whilst the relationship that personal and environmental factors had with the<br>registered nurses’ competency in caring for terminally ill patients in intensive care units<br>was analysed using Pearson’s correlation coeffcient and point biserial correlation.<br>Results: The study’s statistically signifcant fndings are as follows. First, organisation<br>atmosphere and training on care of terminally ill patients displayed a moderately positive<br>relationship with ICU’s registered nurses’ competency in caring for the terminally ill (r = 0.603,<br>p &lt; 0.01; r = 0.316, p &lt; 0.01, respectively). Next, the nurses’ attitudes towards death,<br>experience in caring for terminally ill patients, and education levels displayed a lowly positive<br>relationship with their competency in caring for the terminally ill (r = 0.221, p &lt; 0.01;<br>r = 0.214, p &lt; 0.01; r = 0.158, p &lt; 0.05, respectively). On the other hand, no signifcant<br>relationship was found between the factors of age and ICU work experience and the<br>nurses’ competency in caring for the terminally ill.<br>Recommendations: It is recommended that attitude-building and knowledge-enhancing<br>training be provided for nurses to improve their competency in caring for terminally ill patients.<br>In addition, an ICU’s working atmosphere should be made conducive to improving the<br>competency of care of the terminally ill</p> Warina Nupinit Kittikorn Nilmanat Yoawarat Mutchim ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-03-06 2018-03-06 32 4 94 94 Impact of an Educative-Supportive Nursing Programme on Self-Care Behaviour and Quality of Life of Female Students with Primary Dysmenorrhea https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/104552 <p style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: 115%; text-justify: inter-cluster;">Abstract:<br>Objective: To fnd out how an educative-supportive nursing programme contributed<br>to improving the self-care behaviour and quality of life of female students with primary<br>dysmenorrhea.<br>Design: Two-group experimental research with a pre-test and a post-test.<br>Methodology: The sample consisted of 60 female students aged between 18 and 22,<br>divided into a control group (30) and an experimental group (30). Only the experimental<br>group participated in an 8-week educative-supportive nursing programme. Data were<br>collected by means of a self-completed questionnaire, before the experiment, after the<br>experiment (week 8) and during the follow-up (week 12). The data were analysed<br>based on frequency, percentage, means, standard deviation, chi-square, independent<br>t-test and repeated measures ANOVA.<br>Results: After the experiment and during the follow-up period, the experimental<br>group’s scores on self-care behaviour and quality of life were signifcantly higher than<br>both their own pre-experiment scores and the control group’s (p-value &lt; .05). The<br>experimental group also displayed a signifcantly lower degree of menstrual pain than<br>before the experiment, and than the control group did (p-value &lt; .05).<br>Recommendations: It is recommended that the use of this educative-supportive<br>nursing programme, which was developed based on self-care theories, be promoted<br>amongst women with primary dysmenorrhea as a means of relieving their menstrual<br>pain and improving their quality of life during menstruation</p> kanokwan - chailarp Sunee Lagampan Naruemom Auemaneekul ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-03-06 2018-03-06 32 4 107 107 Implementation of Nutritional Promotion Guidelines for Preschool Children with Overweight in a Childcare Centre https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/105423 <p>Abstract:<br>Objectives: To develop and implement nutritional promotion guidelines for preschool<br>children with overweight in a childcare centre in central Thailand, and to compare their<br>food consumption habits, physical activities, and percent of weight for height.<br> Design: Action research.<br> Methodology: The programme consisted of 2 phases: (1) the development of<br>nutritional promotion guidelines based on input obtained from focus-group discussions<br>with 10 people (childcare staff, teachers and cooks), 3 parents/guardians and 1 nurse; and<br>(2) the implementation of the guidelines with the parents/guardians of 10 overweightaffected children, using Kolb’s experiential learning cycle approach. The qualitative data<br>were analysed using content analysis. The children’s food consumption habits, physical<br>activities and percent of weight for height before and after programme implementation<br>were compared based on Wilcoxon Signed Rank Test.<br> Results: After the development of the nutritional promotion guidelines for children<br>with overweight in phase (1), the outcomes of programme implementation in phase<br>(2) revealed a lack of nutritional knowledge and child-spoiling practices as the main<br>causes of overweight in children. However, the children’s food consumption habits,<br>physical activities and percent of weight for height before and after their participation<br>in the programme were not signifcantly different (p &gt; .05).<br> Recommendations: All members of an overweight-affected child’s family are<br>advised to take part in developing their own methods of nutritional promotion and create<br>a mutual child-care agreement.</p> Apawan - Nookong Somsiri Rungamornrat Nattira Kraimongkol Rungradee Puttisatean ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-03-06 2018-03-06 32 4 120 120