Published: 2013-12-31

สารจากบรรณาธิการ

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ

จีรนันท์ ลี้ฮั่วฮวด, วรรณา พาหุวัฒนกร, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร

5-15

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน

ณัฏจิรา วินิจฉัย, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, วรรณา พาหุวัฒนกร

44-55

การประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, อภิญญา เพียรพิจารณ์, เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล

56-67

ปัจจัยทำนายสมดุลไนโตรเจนในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง

กรรณิกา วิชัยเนตร, อรพรรณ โตสิงห์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, จตุพร ศิริกุล

81-94