Published: 2014-03-31

editorial board

Saipin Kasemkitwattana

editorial note

Saipin Kasemkitwattana

ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลต่อความวิตกกังวล ของสตรีที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา

สุภาภรณ์ กวัดแกว่ง, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, วรรณา พาหุวัฒนกร, ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร

55-66

ดนตรีบำบัดต่อความเจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูกในเด็กวัยเรียน

พรรณทิพา ขำโพธิ์, นงลักษณ์ จินตนาดิลก, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, อังคณา วินัยชาติศักดิ์

82-94

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ความรู้สึกเป็นภาระในการดูแล กับอาการซึมเศร้าในปู่ย่าตายายที่ดูแลหลาน

ดวงหทัย ยอดทอง, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, วรรณา คงสุริยะนาวิน, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง

108-121

การให้คุณค่าและความเชื่อของครอบครัวมุสลิมเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ: การศึกษาเบื้องต้น

สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, ลัพณา กิจรุ่งโรจน์

122-135