Published: 2014-12-24

Editorial Board

saipin Kasemkitwattana

Editorial Note

saipin Kasemkitwattana

นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา, พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน, วรางคณา อ่ำศรีเวียง

5-18

พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง

นิตยา สินสุกใส, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, รุจา ภู่ไพบูลย์

69-79

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ, ร.อ.หญิง ศิริพันธ์ สาสัตย์, พรทิพย์ มาลาธรรม, จิณณ์สิธา ณรงค์ศักดิ์

104-115

ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

อุษาษ์ โถหินัง, จุฑามาศ วงษ์สารภี, ขจีพรรณ แก้วปานันท์, สุนิษา บุตรคุณขุนทอง, สลิลรักษ์ อริยานุกิจจา

116-128