Published: 2015-06-08

การวิเคราะห์และบูรณาการดัชนีชี้วัดสุขภาพพอเพียงกับแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มณี อาภานันทิกุล, รุจา ภู่ไพบูลย์, กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์

41-57

ปัจจัยทำนายการเข้าสู่ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในผู้ป่วยอายุรกรรม ที่มีภาวะติดเชื้อ

ธนรัตน์ พรศิริรัตน์, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, สุรัตน์ ทองอยู่

72-85

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อป้องกันเอชไอวีในผู้ปกครองของ เด็กวัยรุ่นตอนต้น

วารุณี ฟองแก้ว, ชุติมา มีชำนาญ, กาญจนา ธานะ, นงค์คราญ วิเศษกุล, รัตนาวดี ชอนตะวัน

112-122