Published: 2012-08-28

สารจากบรรณาธิการ

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

4

สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ

สุดศิริ หิรัญชุณหะ, หทัยรัตน์ แสงจันทร์, ประณีต ส่งวัฒนา, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

9

การสนับสนุนทางสังคม ความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, อัมพร คงจีระ, ราตรี ศิริสมบูรณ์, กาญจนา พิมล, อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ

60