Published: 2012-09-05

ผลของภาวะโภชนาการต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ลัดดา จามพัฒน์, ศิริอร สินธุ, จอม สุวรรณโณ, ปิยธิดา จุลละเปีย

38

ภาวะผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลในช่วงปี พ.ศ.2551-2560

อรอุมา วงษ์พานิช, อารีย์วรรณ อ่วมตานี

105