Published: 2012-09-11

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลต่อการรับรู้ในบทบาทของผู้ดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ดวงกมล วัตราดุล, สมศรี เจริญหล้า, สุดประนอม สมันตเวคิน, อรนุช เชาว์ปรีชา, โรส ภักดีโต, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ

37

รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย

อรสา พันธ์ภักดี, อำภาพร นามวงศ์พรหม, รัชนี นามจันทรา, มณี อาภานันทิกุล, อัจฉรียา ปทุมวัน, พรทิพย์ มาลาธรรม, จริยา วิทยศุภร, ฉวีวรรณ ธงชัย

89