Published: 2012-09-11

รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์

ฉวีวรรณ ธงชัย, กรรณิการ์ กันธะรักษา, มนัสนิตย์ บุญยธรรพ, พรทิวา ทักษิณ

46

การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ

สุนทรี ศรีโกไสย, วงเดือน สุนันตา, สมพร กิ่วแก้ว, ชลิตสุดา พรหมทวี, ทิพศมัย ทายะรังษี, หทัยชนนี บุญเจริญ

67

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ร.ท.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์, สุภาภรณ์ ด้วงแพง, เขมารดี มาสิงบุญ

96