Published: 2012-09-13

สารจากบรรณาธิการ

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

ความรู้ทันสมัยเกี่ยวกับเนื้องอกต่อมใต้สมอง

ศิรินทร ทับทิมสุวรรณ, บรรพต สิทธินามสุวรรณ, เอกวุฒิ จันแก้ว

5

กระบวนการใช้ข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม

พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย, ขนิษฐา นันทบุตร, บำเพ็ญจิต แสงชาติ

29

ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

รพรรณ ไชยเพชร, กิตติกร นิลมานัต, วิภาวี คงอินทร์

41

การถูกละเมิดทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัวสตรีในสถานประกอบการ

สุสัณหา ยิ้มแย้ม, สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, สุจิตรา ชัยวุฒิ

56

การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ

นัทธมน วุทธานนท์, วิภาดา คุณาวิกติกุล, วิจิตร ศรีสุพรรณ, อาภรณ์ ชัยรัต

94