Published: 2012-09-13

สารจากบรรณาธิการ

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการพยาบาลและ การผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549

สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, ปิญากรณ์ ชุตังกร, ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์, ดรุณี รุจกรกานต์, จุรีวรรณ มณีแสง

5

วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ

ศิริพร จิรวัฒน์กุล, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, ประณีต ส่งวัฒนา, วรรณี เดียวอิศเรศ, วารุณี ฟองแก้ว, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

26

ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

เพ็ญศรี จิตต์จันทร์, เขมารดี มาสิงบุญ, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

86