Published: 2012-09-14

สารจากบรรณาธิการ

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

การพัฒนาแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของผู้ใช้บริการคลิกนิกอดบุหรี่

ศิริพร จินดารัตน์, สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์, ถนอมศรี อินทนนท์

64

ผลของกลุ่มบำบัดแบบแก้ไขปัญหาต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โรคเบาหวานชนิดที่ 2*

ราตรี ทองยู, วรรณา คงสุริยะนาวิน, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์

78

การบำบัดโดยการแก้ปัญหาในการลดอาการซึมเศร้าในวัยผู้ใหญ่: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์

สุณิสา ศรีโมอ่อน, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์

107