Published: 2012-09-14

สารจากบรรณาธิการ

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

การพัฒนาแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของผู้ใช้บริการคลิกนิกอดบุหรี่

ศิริพร จินดารัตน์, สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์, ถนอมศรี อินทนนท์

64

ผลของกลุ่มบำบัดแบบแก้ไขปัญหาต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โรคเบาหวานชนิดที่ 2*

ราตรี ทองยู, วรรณา คงสุริยะนาวิน, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์

78