Published: 2012-09-14

สารจากบรรณาธิการ

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย

เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, ปราโมทย์ ทองสุข, ปาณิศา หมวดเอียด

5

ปัจจัยทำนายผลลัพธ์การบาดเจ็บของผู้ป่วยผู้ใหญ่ในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน

อำนาจ กาศสกุล, อรพรรณ โตสิงห์, อรพรรณ โตสิงห์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, ดาริน เช้าทวี, ดาริน เช้าทวี

30

ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

บงกชพร ตั้งฉัตรชัย, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล, วิไลพร รังควัต

43

มุมมองการป่วยของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน

ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์, สายพิน สุริยวงค์

96

ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลไทย

มณี อาภานันทิกุล, พรรณวดี พุธวัฒนะ, จริยา วิทยะศุภร

123

ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา

พรทิพย์ มาลาธรรม, ขวัญใจ สิทธินอก, พรรณวดี พุธวัฒนะ, ฉัตรประอร งามอุโฆษ

137