Published: 2012-09-14

สารจากบรรณาธิการ

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

การพัฒนาแนวปฏิบัติการใส่ลมในกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป

วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์, วิชัย ชื่นจงกลกุ, วนิดา บ่อคำ, สุนทรินทร์ ธนาพรพูนพงษ์

124