Published: 2016-01-23

การสื่อสารกับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

วิรมณ กาสีวงศ์, สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์

5-14

ประคอง ชื่นวัฒนา

15-24

ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย

นันทกา สวัสดิพานิช, ศุภาว์ เผือกเทศ, อังคณา สริยาภรณ์, ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ

39-53

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ของผู้ป่วยบาดเจ็บจากการจราจรทางบก

ณรงค์ กลั่นความดี, อรพรรณ โตสิงห์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, บรรเจิด ประดิษฐ์สุขถาวร

54-66

อุบัติการณ์การเลื่อน-งดผ่าตัดและการแก้ปัญหาโดยการใช้ การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ณิชา ปิยสุนทราวงษ์, เสาวลักษณ์ สุกทัน, อุทัยรัตน์ สุกสี, ประสาทนีย์ จันทร, เยาวนุช คงด่าน

112-120