Published: 2016-03-15

ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกาย ในผู้สูงอายุ

พรรณทิพ แสงสว่าง, โรจนี จินตนาวัฒน์, กนกพร สุคำวัง

5-18

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลตนเอง สำหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

สุชาดา เจะดอเลาะ, จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย, นพวรรณ เปียซื่อ, นรีมาลย์ นีละไพจิตร

83-94

ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง

สุภาพ เหมือนชู, ภาวนา กีรติยุตวงศ์, วริยา วชิราวัธน์

124-136