Published: 2016-05-31

ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงพฤติกรรมต่อการเสริมสร้างสุขภาพครอบครัว

จินตนา วัชรสินธุ์, วรรณี เดียวอิศเรศ, วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์

17-27

การพัฒนาและประเมินผลการใช้รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะ เพื่อป้องกันลมรั่วขณะผ่าตัดผ่านกล้อง

ณิชา ปิยสุนทราวงษ์, ณัฎฐ์ คำชัยโย, ปุณยนุช จุลนวล, พงศธร ตั้งทวี, สุวิชชา เทพลาวัลย์

41-51

การคัดแยกผู้ป่วยของแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินในประเทศไทย

พรทิพย์ วชิรดิลก, ธีระ ศิริสมุด, สินีนุช ชัยสิทธิ์, อนุชา เศรษฐเสถียร

96-108