Vol 31, No 2 (2559)

เมษายน-มิถุนายน 2559

Table of Contents

บทความวิชาการ

การให้คำปรึกษาทางเลือกสำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ pdf
ศิริพร จิรวัฒน์กุล, ศิริพร จิรวัฒน์กุล 5-16

Research Reports

ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงพฤติกรรมต่อการเสริมสร้างสุขภาพครอบครัว pdf
จินตนา วัชรสินธุ์, วรรณี เดียวอิศเรศ, วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ 17-27
การทำนายความตั้งใจไม่ดื่มสุราของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1: การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน pdf
อุษา จันทร์แย้ม, ประภา ยุทธไตร 28-40
การพัฒนาและประเมินผลการใช้รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะ เพื่อป้องกันลมรั่วขณะผ่าตัดผ่านกล้อง pdf
ณิชา ปิยสุนทราวงษ์, ณัฎฐ์ คำชัยโย, ปุณยนุช จุลนวล, พงศธร ตั้งทวี, สุวิชชา เทพลาวัลย์ 41-51
ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย และความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็ก pdf
ภูษณิศา มาพิลูน, ปรีย์กมล รัชนกุล, วาริยา หมื่นสา 52-68
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา pdf
กันยา นันต๊ะแก้ว, แววดาว คำเขียว, ประกายดาว สุทธิ, อุไรวรรณ สาสังข์ 69-80
ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการกับภาวะ extravasation pdf
ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์ 81-95
การคัดแยกผู้ป่วยของแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินในประเทศไทย pdf
พรทิพย์ วชิรดิลก, ธีระ ศิริสมุด, สินีนุช ชัยสิทธิ์, อนุชา เศรษฐเสถียร 96-108
ผลของการใช้แนวปฏิบัติในการจัดการภาวะไข้ร่วมกับการใช้ผ้าเย็นโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ต่อภาวะไข้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก pdf
กาญเขตร์ ทรัพย์สอาด, อรพรรณ โตสิงห์, Suksant Techapisut, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ 109-121
ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา อายุ โรคร่วม กับผลลัพธ์การจำหน่ายออกจากห้องฉุกเฉิน ในผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ใหญ่ pdf
ไกรศร จันทร์นฤมิตร, อรพรรณ โตสิงห์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, ทิพา ต่อสกุลแก้ว 123-131