Published: 2013-01-30

สารจากบรรณาธิการ

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

การเตรียมความพร้อมของวิชาชีพการพยาบาล เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิจิตร ศรีสุพรรณ, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, กฤษดา แสวงดี

5-10

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์

วิภาดา คุณาวิกติกุล, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, รัตนาวดี ชอนตะวัน, สุปราณี อัทธเสรี

11-28

ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม

ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ, รัชนี นามจันทรา, สมจิต หนุเจริญกุล, ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร, กนกพร นทีธนสมบัติ, ประทุม สร้อยวงศ์

45-63