Published: 2013-01-31

สารจากบรรณาธิการ

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย

ศิริพร จิรวัฒน์กุล, ประณีต ส่งวัฒนา, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, วารุณี ฟองแก้ว, วรรณี เดียวอิศเรศ, ศิริอร สินธุ, นันทพันธ์ ชินลํ้าประเสริฐ

26-42

การพัฒนาและทดสอบคุณภาพของแบบวัดความรุนแรงของการติดสุรา

สุนทรี ศรีโกไสย, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล

69-83

ผลของโปรแกรมการสอนร่วมกับการมีส่วนร่วมของสามีต่อการปรับตัว ด้านบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด

กุลธิดา หัตถกิจพาณิชกุล, วรรณา พาหุวัฒนกร, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร

84-95

การแจ้งข่าวร้ายที่ผู้ป่วยต้องการและที่ได้รับในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ

จิตชญา บุญนันท์, จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง, ระพินทร์ พิมลศานติ์, อภิชาติ อัศวมงคลกุล, ชนากานต์ บุญนุช

123-137