Published: 2013-06-07

การสำรวจสถานการณ์ผู้นำทางการพยาบาลแห่งชาติ

ปิญากรณ์ ชุตังกร, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

5-18

ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล

ณภัทรารัตน์ ขาวสอาด, มณี อาภานันทิกุล, พรรณวดี พุธวัฒนะ

19-33

ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิตติกร นิลมานัต, ขนิษฐา นาคะ, วิภาวี คงอินทร์, เอมอร แซ่จิว, พัชรียา ไชยลังกา, ปิยะภรณ์ บุญพัฒน์

75-84

ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง

ทัศนีย์ ขันทอง, แสงอรุณ อิสระมาลัย, พัชรี คมจักรพันธุ์

85-99

ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนประคับประคองในระยะคลอด ต่อความเครียด

ดารุณี จันฤาไชย, กริยากร ธิวะโต, จันทร์เพ็ญ แพงดวงแก้ว

100-110

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรง

อรัญญา นิ่มทัศนศิริ, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, อรพรรณ โตสิงห์, วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์

111-123

ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ

วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, วารุณี ฟองแก้ว, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น

124-137