Published: 2017-09-01

ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อภาพยนตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2547-2558

ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, รุจา ภู่ไพบูลย์

17-30

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนครอบครัวต่อการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมองในหอผู้ป่วยวิกฤต

ทศพร ธรรมรักษ์, ผศ. ดร. วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, ผศ. ดร. อรพรรณ โตสิงห์, รศ.นายแพทย์ ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์

49-64

ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงบริเวณขาตีบตัน ภายหลังการผ่าตัด โดยผ่านทางสานสวนหลอดเลือดแดง

รัชดาภรณ์ เรืองวิเศษ, นภาพร วาณิชย์กุล, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, เกศศิริ วงษ์คงคำ, คามิน ชินศักดิ์ชัย

79-94