Focus and Scope

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน(Thai  Journal of Operations Research)  เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการทางเว็บไซด์ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงานมี 3  ลักษณะ

  • บทวิเคราะห์หรือบทวิจารณ์ (Review Paper) เพื่ออธิบายการพัฒนาในหัวข้อการวิจัยดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
  • บทความที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิธีการด้านการวิจัยดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาครัฐและเอกชน
  • บทความที่เน้นทฤษฎีหรือวิธีการด้านวิจัยดำเนินงานที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของผู้วิจัยหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้เดิม

 -กลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

Peer Review Process

-บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน

-มีการปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความ (Double-Blind Review)

Publication Frequency

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน(Thai  Journal of Operations Research)  เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการทางเว็บไซด์ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

Open Access Policy

วารสารออนไลน์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ให้บริการดาวน์โหลดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Sponsors

สนับสนุนโดย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ เครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน

Journal History

การวิจัยดำเนินงานเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และ ตรรกวิทยาในการศึกษาและวิจัยขั้นตอน ในการดำเนินงานและประสานงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาในระบบงานต่าง ๆ ขององค์การ ในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการดำเนินงานขององค์การนั้น เครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ORNET” เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่มีคณาจารย์ที่สอน ทำวิจัยและผู้สนใจในศาสตร์ทางด้านการวิจัยดำเนินงาน คณาจารย์ในเครือข่ายนี้เป็นคณาจารย์ที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและคณะสถิติประยุกต์ของมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวนทั้งสิ้น 14 มหาวิทยาลัย กิจกรรมของเครือข่ายที่สำคัญคือการจัดประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (ORNET Conference)  ซึ่งมีการจัดประชุมวิชาการประจำปีมาแล้ว 10 ครั้งโดยคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยเข้าร่วมจำนวนมาก  คณาจารย์ของคณะสถิติประยุกต์ทั้ง 5 ท่านคือ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ เนียมมณี กรรมการอำนวยการและผู้ประสานงานเครือข่าย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรินทร์ ศุขหมอก  รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล  และอาจารย์ ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด เป็นกรรมการวิชาการในเครือข่ายนี้และเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง

จากการประชุมกรรมการเครือข่ายครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555  มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน โดยเป็นวารสารอิเล็กทรอนิค (E-Journal) และเสนอให้คณาจารย์ของคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารเป็นผู้ดำเนินการหลัก  ดังนั้นคณะสถิติประยุกต์ได้เป็นผู้ดำเนินการวารสาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ที่ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการของคณาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นในเครือข่าย ส่งเสริมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะมีประสบการณ์ในการจัดทำวารสาร และเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาของคณะสามารถตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการได้มากขึ้น  โดยมีคณะสถิติประยุกต์เป็นเจ้าภาพ (Hosted or supported in part) ในระหว่างที่คณาจารย์ของคณะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำวารสาร หรือเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ