คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

Graduate School of Applied Statistics    National Institute Development Administration   18 Moo 3, Serithai Road Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok THAILAND 10240

Principal Contact

รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล
Editor in Chief
Graduate School of Applied Statistics National Institute Development Administration
Phone 02-727-3070

Support Contact

นายบุญชนะ เมฆโต
Phone 02-727-3078