ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

    ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นราศรี ไววนิชกุล
    คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บรรณาธิการ

    รองศาสตราจารย์.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กองบรรณาธิการ

   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประชุม สุวัตถี คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
   รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
   ทหารลาดกระบัง  
   ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น