ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปรับสมดุลงานในปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กรณีหลายคนด้วยหลักการค่าน้อยสุดของค่ามากสุด

  • อภิศักดิ์ วิทยาประภากร
  • พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
Keywords: ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคน, ค่าน้อยสุดของค่ามากสุด, การกำจัดทัวร์ย่อย, จัดสมดุลระยะทาง

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเสนอตัวแบบสำหรับการปรับสมดุลระยะการเดินทางในปัญหาการเดินทางของพนักงานขายกรณีหลายคนทั้งหมด 2 ตัวแบบ โดยอาศัยหลักการค่าน้อยสุดของค่ามากสุด  ซึ่งตัวแบบที่ 1 เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่มีจำนวนตัวแปรทั้งหมด (m+1)n2+1 ตัว โดยที่ m เป็นจำนวนของพนักงานขาย และ n เป็นจำนวนสถานี โดยคำตอบที่ได้จะเป็นคำตอบที่ไม่เกิดทัวร์ย่อย ส่วนตัวแบบที่ 2 เป็นตัวแบบการจำลองหาคำตอบผ่านฟังก์ชั่น Evolutionary ในโปรแกรม Excel Solver เพื่อรองรับการหาคำตอบในกรณีที่ปัญหามีขนาดใหญ่ โดยมีตัวแปรทั้งหมด m+n-2 ตัว เพียงแต่คำตอบที่ได้จะไม่การันตีว่าจะเป็นค่าที่ดีที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ตัวแบบจะมีขั้นตอนการหาคำตอบที่เหมือนกันคือ ขั้นที่ 1 เป็นการใช้หลักการค่าน้อยสุดของค่ามากสุดเพื่อค้นหาค่าที่น้อยที่สุดของพนักงานที่มีการเดินทางมากที่สุดก่อน ส่วนขั้นที่ 2 เป็นการปรับให้ระยะทางรวมมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยอาศัยการนำคำตอบจากขั้นตอนที่ 1 มากำหนดเป็นขอบเขตบนของระยะการเดินทางในพนักงานทุกๆคน แล้วหาคำตอบ

Author Biographies

อภิศักดิ์ วิทยาประภากร
อาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์
Published
2015-06-29
How to Cite
[1]
วิทยาประภากรอ. and ชาญเศรษฐิกุลพ., “ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปรับสมดุลงานในปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กรณีหลายคนด้วยหลักการค่าน้อยสุดของค่ามากสุด”, Thai Journal of Operations Reseach : TJOR, vol. 3, no. 1, pp. 13-30, Jun. 2015.