ตัวแบบการวางแผนการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ

  • อวยพร พู่วณิชย์
  • ศิวิกา ดุษฎีโหนด
Keywords: การจัดการสินค้าคงคลัง, ตัวแบบ newsvendor, การประยุกต์ใช้ตัวแบบสโทแคสติกในการจัดการโลจิสติกส์

Abstract

บทความนี้กล่าวถึงกรณีศึกษาการวางแผนการสั่งผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นของแบรนด์หนึ่งซึ่งมีสินค้าหลักห้าประเภท บริษัทมีสองฤดูการขายต่อปี ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า 6 เดือนโดยมีงบประมาณรวมแต่ละฤดูกาลเท่ากับ 35 ล้านบาท หรือ 70 ล้านบาทต่อปี  นโยบายในปี 2554-2555 พบว่ามีสินค้าคงเหลือมาก งานวิจัยนี้จึงนำตัวแบบสินค้าคงคลังที่เรียกว่า newsvendor มาประยุกต์ใช้เพื่อหาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมที่ทำให้ได้ค่าคาดหมายกำไรรวมสูงสุดภายใต้งบประมาณของแต่ละฤดูกาล  จากการวิเคราะห์ข้อมูล 2554-2555 โดยทดสอบภาวะสารูปสนิทดี พบว่าปริมาณความต้องการต่อเดือนมีการแจกแจงแบบปกติ  นโยบายจากตัวแบบข้างต้นหากนำไปใช้กับข้อมูลใน 2556 พบว่ากำไรที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 7,273,369 บาทต่อปี  นอกจากนี้บริษัทควรใช้งบประมาณรวมอยู่ที่ 50 ล้านบาทต่อปี โดยงบประมาณส่วนที่เหลืออาจนำไปใช้ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหรือพัฒนารูปแบบการออกแบบสินค้า เพื่อดึงดูดความสนใจและอาจส่งเสริมยอดขายสินค้าในอนาคต

Author Biographies

อวยพร พู่วณิชย์
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการโลจิสติสก์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศิวิกา ดุษฎีโหนด
อาจารย์หลักสูตรการจัดการโลจิสติสก์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Published
2015-06-29
How to Cite
[1]
พู่วณิชย์อ. and ดุษฎีโหนดศ., “ตัวแบบการวางแผนการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ”, Thai Journal of Operations Reseach : TJOR, vol. 3, no. 1, pp. 31-39, Jun. 2015.