ฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ไปยังร้านค้าปลีกหลายสาขา กรณีศึกษา: บริษัทจำหน่ายหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

  • ดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ
  • อนันต์ มุ่งวัฒนา
Keywords: คลังกระจายสินค้าหลัก 1 แห่ง ผู้ค้าปลีกหลายราย สินค้าคงคลัง

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาการกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ไปยังร้านค้าปลีกหลายสาขา ประเภทสินค้าเดียวและร้านค้าปลีกจะรับความต้องการจากลูกค้าด้วยอัตราคงที่ ตั้งสมมุติฐานไม่มีสินค้าขาดมือ เวลานำในการสั่งซื้อน้อยมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการหานโยบายการเติมเต็มสินค้าที่ประหยัด สามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า และต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าให้น้อยที่สุดด้วยวิธีฮิวริสติกส์นี้จะคำนวณหานโยบายการเติมเต็มสินค้าที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำได้ง่ายในโปรแกรมสเปรดชีต ซึ่งจะคำนวณหาความสมดุลระหว่างต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าและต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า ผลการศึกษาพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนโดยรวมได้มากกว่าวิธีการปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา และพบว่าการพิจารณาระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งด้วยนั้น จะช่วยให้ได้คำตอบที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

Author Biographies

ดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ
นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนันต์ มุ่งวัฒนา
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Published
2015-06-29
How to Cite
[1]
หิรัญญะสิริด. and มุ่งวัฒนาอ., “ฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ไปยังร้านค้าปลีกหลายสาขา กรณีศึกษา: บริษัทจำหน่ายหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร”, Thai Journal of Operations Reseach : TJOR, vol. 3, no. 1, pp. 62-69, Jun. 2015.