Published: 2015-06-29

การจัดอัตรากำลังพยาบาลในแผนกฉุกเฉิน กรณีศึกษาแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สีรง ปรีชานนท์, วีรภัทร ตั้งจักรวรานนท์, พีรธัช ศักดิ์อุดมไชย, วิชญ์พล อังคณาภิวัฒน์, กมลวัทน์ สุขสุเมฆ, จิตรลดา ลิ้มจินดาพรุ

1-12

การจัดเส้นทางการขนส่งโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึมและตัวแบบปัญหาการเดินทาง ของพนักงานขาย กรณีศึกษาโรงงานน้ำดื่ม

นคร ไชยวงศ์ศักดา, ประเวช อนันเอื้อ, นิเวศ จีนะบุญเรือง, เสกสรรค์ วินยางค์กูล, ขวัญเรือน สินณรงค์, ธนากร จักรแก้วุ, วุฒิชัย ใจบาล, ณัฐวุฒิ ศรีสว่าง

51-61