Publication Ethics

General duties and responsibilities of Editors

หน้าที่แและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

Editors should be responsible for everything published in their journals. They should:

หน้าที่ของบรรณาธิการต่องานทั้งหมดที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มีดังนี้:

 • strive to meet the needs of readers and authors; ดำเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านและผู้นิพนธ์
 • constantly improve the journal; ทำการปรับปรุงวารสารอย่างสม่ำเสมอ
 • ensure the quality of the material they publish; ทำการรับรองคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
 • champion freedom of expression; สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
 • maintain the integrity of the academic record; คงไว้ซึ่งความถูกต้องของรายงานการศึกษา
 • preclude business needs from compromising intellectual standards; ปกป้องมาตรฐานทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ
 • always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed; ทำการชี้แจงการแก้ไขด้วยความเต็มใจ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอน และการขออภัย หากจำเป็น

จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของผู้แต่งบทความ (Duties of Authors)

 1. ต้องแน่ใจและรับรองว่าบทความของตนที่ส่งมานั้นเป็นบทความใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 2. ต้องรายงานข้อมูลอันเป็นจริงในการทำวิจัย โดยไม่บิดเบือนหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
 3. เมื่อได้มีการนำผลงานอื่นมาใช้กับงานของตน ผู้แต่งต้องอ้างอิงเจ้าของผลงานนั้น ๆ ตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
 4. ต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารและทำตามเงื่อนไขทุกประการก่อนส่งบทความมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
 5. ผู้แต่งที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง
 6. ผู้แต่งต้องระบุแหล่งทุนในการทำวิจัย (หากมี)
 7. ผู้แต่งต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)

 บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)

 1. มีหน้าที่พิจารณาตัดสินคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
 2. ต้องตัดสินคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์หลังจากบทความนั้นผ่านกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยพิจารณาจากความสำคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้องกับนโยบายของวารสารเป็นสำคัญ
 3. ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้แต่งและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาการประเมินบทความ
 4. ต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์มาแล้ว
 5. ต้องไม่ปฏิเสธตีพิมพ์บทความเพียงเพราะสงสัยหรือไม่แน่ใจ แต่ต้องมีหลักฐานและเหตุผลที่เพียงพอในการปฏิเสธ
 6. ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้แต่ง ผู้ประเมิน และผู้บริหาร
 7. ต้องตรวจสอบบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารไม่ให้มีการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้
 8. หากตรวจพบ การคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้แต่งเพื่อขอคำชี้แจงสำหรับประกอบการพิจารณา

 บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

 1. ต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยของข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความที่พิจารณาแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาการประเมินบทความ
 2. หากผู้ประเมินมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้แต่ง ซึ่งทำให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ผู้ประเมินควรแจ้งบรรณาธิการและปฏิเสธที่จะประเมินบทความนั้น
 3. ควรประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ตามประเด็นการประเมินบทความที่วารสารให้ไว้
 4. หากพบการคัดลอกงานผู้อื่นในบทความ ผู้ประเมินต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย