วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

             วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (2019): ต.ค.-ธ.ค.

เผยแพร่แล้ว: 2019-09-15

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะเหงือกโตจาก การใช้ยาแอมโลดิปีนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

พรภิรมย์ กระแสจันทร์, รจเรศ หาญรินทร์, ปาริโมก เกิดจันทึก (ผู้แต่ง)

731-742

ความเหมาะสมและรูปแบบของการได้รับยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย โรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน ณ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง

สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล, จิระวดี กลับนวล, ณิชารีย์ สุวรรณพงศ์, ศิริภรณ์ เดชาพงษ์, วรรณวิภา แก้วมณี, ธนวัฒน์ คงยศ (ผู้แต่ง)

754-763

การทบทวนคำแนะนำวิธีบริหารยาหยอดตาในปัจจุบัน

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, เพียงใจ คำมา, ศรัณยา วิริยาภรณ์ประภาส (ผู้แต่ง)

788-796

ความรู้และทัศนคติในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมของหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์

อรวรรณ แซ่ลิ่ม, มาริตา ไมตรีจร, ดวงกมล หลิมปานนท์, รัตนพัฒน์ จิระติสรณ์ (ผู้แต่ง)

808-815

สถานการณ์การโฆษณายาทางสื่อวิทยุในอำเภอชนบท ของจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย

อรพรรณ สุภายอง, ทองพูล มหาพรม, ดุจฤดี ชินวงศ์, สุระรอง ชินวงศ์ (ผู้แต่ง)

840-849

ผลการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรในผู้ป่วยนอกที่ได้รับยาลิเทียมจาก หน่วยตรวจจิตเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

อรพรรณ ณัฐพูลวัฒน์, กนกกร เกิดผล, นฤมล จงจิตวิบูลย์ผล, จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์ (ผู้แต่ง)

850-859

ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง

อมรรัตน์ ปะติเก, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, ศิรินาถ ตงศิริ (ผู้แต่ง)

860-868

การพัฒนาวิธีหยอดตาโดยใช้มือข้างเดียว

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, เทพวุฒิ นุกาศ, โชติกา ซอหมัด, จีราวัฒน์ lวัสดิวิทยะยง, จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ (ผู้แต่ง)

879-891

ดูเล่มทุกฉบับ

online ISSN: 1906-5574