Focus and Scope

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเกษตรและระบบชีวภาพ ในรูปของบทความวิจัย บทวิจัยย่อ และบทความปริทัศน์ เนื้อหาของบทความที่เผยแพร่ในวารสารสะท้อนถึงขอบเขตที่กว้างขวางของศาสตร์วิศวกรรมเกษตร ซึ่งบูรณาการวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายสาขามาประยุกต์เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและระบบชีวภาพ อาทิ เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมดินและน้ำ เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว วิศวกรรมอาหาร โครงสร้างอาคารเกษตร การจัดการระบบเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เป็นต้น เนื้อหาของบทความอาจเป็นการรายงานผลการทดลองของเรื่องที่ศึกษาที่ให้องค์ความรู้ใหม่ การวิเคราะห์ทางทฤษฎี การออกแบบและประดิษฐ์นวัตกรรม หรือการนำเสนอเทคนิควิธีการทดลองใหม่ ขอบข่ายวารสารประกอบด้วย 7 สาขาหลัก และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 ต้นกำลังและเครื่องจักรกลเกษตร (Power and machinery)

 • เครื่องยนต์และกำลัง
 • การออกแบบและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร
 • กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร
 • เทคนิคปฏิบัติและการใช้เครื่องจักรกลเกษตร

2 วิศวกรรมดินและน้ำ (Soil and water engineering)

 • การอัดแน่น การชะล้าง และการปรับปรุงดิน
 • พื้นที่แห้งแล้ง และการเก็บกักน้ำ
 • อุทกวิทยาและการจัดการน้ำ
 • ชลศาสตร์และระบบชลประทาน
 • การให้น้ำพืชระดับไร่นา

3 วิศวกรรมหลังเก็บเกี่ยวและอาหาร (Post-harvest and food engineering)

 • กระบวนการหลังเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
 • การบรรจุ
 • เทคนิคแบบไม่ทำลาย
 • กระบวนการและเครื่องจักรกลอาหาร
 • วิศวกรรมชีวภาพ

4 โครงสร้างและอาคารเกษตร (Structures and buildings)

 • การออกแบบอาคารเกษตร
 • ไซโล โรงเรือน และโรงงานผลิตพืช
 • การวางผังฟาร์ม
 • การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร

5 ระบบเกษตร (Agricultural systems)

 • โลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลิตผลและสินค้าเกษตร
 • ระบบตรวจสอบย้อนกลับและความปลอดภัยอาหาร
 • การจัดการระบบเกษตร และการจำลองสถานการณ์
 • อุตสาหกรรมเกษตร

6 อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Electronics and information technology)

 • การเกษตรแม่นยำ การตรวจวัดระยะไกล ระบบภูมิสารสนเทศ ระบบผู้เชี่ยวชาญ
 • เซ็นเซอร์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
 • ชีวสารสนเทศ
 • การประยุกต์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and environment)

 • พลังงานทดแทน ชีวมวลและพลังงานชีวมวล
 • การจัดการพลังงาน
 • การจัดการของเสียการเกษตร รีไซเคิล และเทคโนโลยีไร้ของเสีย
 • วิศวกรรมระบบนิเวศน์เกษตร

Peer Review Process

*กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทความจนกว่าต้นฉบับนั้นๆ จะถูกจัดเตรียมตามคำอธิบายใน Author Guidelines โดยใช้แบบฟอร์มต้นฉบับบทความ (Template) ที่กองบรรณาธิการจัดเตรียมไว้

ต้นฉบับบทความทุกประเภทจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน โดยที่รายชื่อผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิไปยังผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) ตามข้อมูลการติดต่อในต้นฉบับ ผู้เขียนบทความต้องปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจน ผู้เขียนต้องเขียนอธิบายรายละเอียดการแก้ไขต้นฉบับบทความเรียงลำดับเป็นหัวข้อตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะหรือซักถามไว้ จากนั้น ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการจะพิจารณารับต้นฉบับให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยใช้ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้คำตัดสินของกองบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด

การประเมินต้นฉบับบทความของผู้ทรงคุณวุฒิจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

1 หัวเรื่อง

   1.1 หัวเรื่องสั้นกระชับ เหมาะสมกับเนื้อหา และสื่อถึงสาระสำคัญของต้นฉบับบทความ

   1.2 หัวเรื่องภาษาอังกฤษถูกหลักไวยากรณ์ และสอดคล้องกับหัวเรื่องภาษาไทย

2 บทคัดย่อ

   2.1 บทคัดย่อสั้นกระชับ และมีใจความครอบคลุมสาระสำคัญทั้งหมดของต้นฉบับบทความ

   2.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย

   2.3 บทคัดย่อภาษาอังกฤษถูกหลักไวยากรณ์

3 บทนำ

   3.1 มีการระบุประเด็นปัญหาและความสำคัญที่ชัดเจน

   3.2 มีการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางรอบด้าน

   3.3 มีการระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัยที่ชัดเจน

4 อุปกรณ์และวิธีการ

   4.1 สมมติฐานและระเบียบวิธีวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ

   4.2 การอธิบายวิธีทดลองละเอียดชัดเจน สามารถพิสูจน์ซ้ำได้

   4.3 อุปกรณ์การทดลองมีความน่าเชื่อถือ

5 ผลและวิจารณ์

   5.1 มีการรายงานผลครบทุกประเด็นตามที่ระบุในส่วนอุปกรณ์และวิธีการ

   5.2 ผลการทดลองมีความน่าเชื่อถือ

   5.3 รูปแบบการรายงานผลมีความเหมาะสม เช่น การใช้ตาราง รูป กราฟ เป็นต้น

   5.4 มีการวิเคราะห์ผล การแปลผล และบทวิจารณ์ที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

6 สรุป

   6.1 มีการสรุปการค้นพบที่สำคัญและข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

7 เอกสารอ้างอิง

   7.1 รายการเอกสารอ้างอิงสอดคล้องตรงกันกับการอ้างอิงในเนื้อความ

   7.2 เอกสารอ้างอิงที่นำมาอ้างอิงสามารถเข้าถึงหรือสืบค้นได้จริง

   7.3 รายการเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ววงเล็บว่า (In Thai) ไว้ท้ายสุด

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

ประเภทบทความ

บทความที่เผยแพร่ในวารสารมี 3 ประเภทคือ

 • บทความวิจัย (Research paper) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองที่ทำให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ที่ได้ดำเนินการจนสำเร็จและมีการเรียบเรียงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย
 • บทวิจัยย่อ (Research note) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองเฉพาะในบางประเด็นที่ผู้วิจัยค้นพบ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
 • บทความปริทัศน์ (Review paper) คือ รายงานที่ได้จากการรวบรวม ทบทวน และสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยสอดแทรกทัศนคติ ประสบการณ์ หรือความคิดเห็นของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องนั้นๆ

ความยาวบทความ

 • บทความวิจัย           ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้าเรียงพิมพ์
 • บทวิจัยย่อ              ความยาวไม่ควรเกิน 5 หน้าเรียงพิมพ์
 • บทความปริทัศน์        ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้าเรียงพิมพ์

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

ผู้เขียนบทความที่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในอัตราหน้าละ 300 บาท โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมให้ทราบเมื่อบทความได้รับการยอมรับต้นฉบับให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ