การพัฒนากราฟน้ำท่วมสูงสุดออกแบบเพื่อการทำนายระดับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (Development of Design Flood Hydrograph for the Prediction of Reservoir Water Level of Sirikit Dam)

Main Article Content

AREEYA Rittima

Abstract

งานวิจัยนี้ได้พัฒนากราฟน้ำท่วมสูงสุดออกแบบ (Design Flood Hydrograph) เพื่อทำนายระดับน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ในช่วงสถานการณ์น้ำหลากวิกฤตโดยอาศัย 2 วิธีหลักได้แก่ (1) วิธีแบบดั้งเดิม (Conventional Method) ซึ่งอาศัยสมการ Discrete Convolution ในการคำนวณ และ (2) วิธีการศึกษาจากกราฟน้ำท่วมตัวอย่าง (Typical Flood Hydrograph Method) ซึ่งพิจารณาเหตุการณ์น้ำท่วมจากค่าอัตราการไหลของน้ำสูงสุดและปริมาตรน้ำสูงสุด ประกอบด้วย (2.1) วิธีอัตราการไหลสูงสุด (Peak Amplitude Method, PA) (2.2) วิธีปริมาตรน้ำสูงสุด (Volume Amplitude Method, VA) และ (2.3) วิธีอัตราการไหลสูงสุด-ปริมาตรน้ำสูงสุด (Peak-Volume Amplitude Method, PVA) กราฟน้ำท่วมสูงสุดออกแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ถูกใช้เป็นข้อมูลนำเข้าเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำสำหรับทำนายระดับน้ำสูงสุดของอ่างเก็บน้ำที่รอบปีการเกิดซ้ำต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่าวิธีดั้งเดิมมีค่าอัตราการไหลสูงสุดที่รอบปีการเกิดซ้ำ 100, 300, 500, 1,000, 1,500, 3,000 และ 5,000 ปี ต่ำกว่าวิธีอื่น ๆ ในขณะที่ค่าอัตราการไหลสูงสุดที่ได้จากวิธีการศึกษาจากกราฟน้ำท่วมตัวอย่างทั้ง 3 วิธีมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกราฟน้ำท่วมสูงสุดออกแบบที่ได้จากรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของเขื่อนสิริกิติ์ตามความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลสูงสุดและปริมาณความเข้มฝนส่วนเกินที่ใช้ นอกจากนี้ค่าระดับน้ำสูงสุดในอ่างเก็บน้ำอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1.91-9.24 เมตร เหนือสันทางระบายน้ำล้น หากคลื่นน้ำท่วมจากกราฟน้ำท่วมสูงสุดออกแบบที่รอบปีการเกิดซ้ำตั้งแต่ 100-5,000 ปี ไหลหลากเข้าอ่างเก็บน้ำ   

Keywords

Article Details

Section
Soil and water engineering

References

Chow, V.T., Maidment, D.R., Mays, L.W. 1988. Applied hydrology. New York: McGraw-Hill Book Company.
Engineering Consultant Ltd. 1975. Nan River Project Sirikit Dam report. Colorado: Engineering Consultants, Ltd.
Hydro and Agro Informatics Institute. 2012. Database sytem of 25 basins in Thailand and flood-drought modeling: Nan basin. Bangkok: ASDECON Corporation Co., Ltd. (In Thai)
Mediero, L., Alvarez, A.J., Garrote, L. (2010). Design flood hydrographs from the relationship between flood peak and volume. Hydrology and Earth System Sciences 14, 2495-2505.
Royal Irrigation Department. 2009. Unit hydrographs for watersheds in Thailand. Bangkok: Office of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department, Thailand. (In Thai)
Vudhivanich, V., Kongjun, T., Suiadee, W. 2007. Engineering hydrology. Bangkok: Irrigation Engineering Alumni Association under H.M. the King's Patronage. (In Thai)
Wikipedia. 2018. Nan Basin. Available at: https://th.wikipedia.org/wiki//. Accessed on 28 June 2018.
Xiao, Y., Guo, S., Yan, B., Chen, L. 2009. Design flood hydrograph based on multicharacteristic synthesis index method. Journal of Hydrologic Engineering 14(12), 1359-1364.
Yue, S., Quarda, T.B., Bobee, M.J., Legendre, P., Bruneau, P. 2002. Approach for describing statistical properties for flood hydrograph. Journal of Hydrologic Engineering 7, 147-153.