วารสารไทยศึกษา (Journal of Thai Studies)

วารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไทย-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งองค์ความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทยศึกษา ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

Journal of Thai Studies

Indexed in tci

Announcements

 

ข่าววารสาร

 
ขอเชิญส่งบทความวารเพื่อตีพิมพ์ในวารสารไทยศึกษาl33-306_01  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
Posted: 2016-02-17
 

ข่าววารสาร

 
ความเคลื่อนไหวของวารสาร  
Posted: 2016-02-17
 
More Announcements...

Vol 10, No 2 (2014): สิงหาคม 2557 - มกราคม 2558

Table of Contents

Articles

บทบาทของพระสงฆ์ สามเณรกับงานช่างสิบหมู่ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ pdf
รุ่งอรุณ กุลธำรง 1-38
บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง: มรดกวรรณคดีการแสดงของชาวบ้าน pdf
รัตนพล ชื่นค้า 39-62
ภูมิปัญญา “ผ้าไหมแพรวาผู้ไทบ้านโพน”: พลวัตและการปรับตัว pdf
นิตยา วรรณกิตร์ 63-86
ผ้าย้อมคราม : การทำวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้า ในกระแสโลกาภิวัตน์ pdf
ดนัย ชาทิพฮด 87-116
พลวัตทางพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (พ.ศ. ๒๕๒๒–๒๕๕๓) pdf
พรชัย นาคสีทอง, อนินทร์ พุฒิโชติ 117-154
ความเป็นชายในมัทนะพาธา pdf
พรรณราย ชาญหิรัญ 155-184