Vol 10, No 2 (2014)

สิงหาคม 2557 - มกราคม 2558

Table of Contents

Articles

บทบาทของพระสงฆ์ สามเณรกับงานช่างสิบหมู่ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ pdf
รุ่งอรุณ กุลธำรง 1-38
บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง: มรดกวรรณคดีการแสดงของชาวบ้าน pdf
รัตนพล ชื่นค้า 39-62
ภูมิปัญญา “ผ้าไหมแพรวาผู้ไทบ้านโพน”: พลวัตและการปรับตัว pdf
นิตยา วรรณกิตร์ 63-86
ผ้าย้อมคราม : การทำวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้า ในกระแสโลกาภิวัตน์ pdf
ดนัย ชาทิพฮด 87-116
พลวัตทางพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (พ.ศ. ๒๕๒๒–๒๕๕๓) pdf
พรชัย นาคสีทอง, อนินทร์ พุฒิโชติ 117-154
ความเป็นชายในมัทนะพาธา pdf
พรรณราย ชาญหิรัญ 155-184