วารสารวรรณวิทัศน์จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และทรรศนะทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

3.เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้เรื่องภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

โดยจัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

Vol 19 No 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562 ( ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 )

Published: 2019-05-16

Folk Songs in Modern Thai Poetry: The Creative Perpetuation and Poets’ Ideas

เฉลิมพงษ์ หลักคำ, นิตยา แก้วคัลณา

34-80

Language Strategies in Wedding Blessings

ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ

107-135

‘TIME IS A CONTAINER’: A Temporal Conceptual Metaphor in the Calendar System in the Lampang Dialect of Thai

ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์, วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ

136-159

The Relationship of Perception Ability and Spelling Ability of Chinese Learners Learning Thai Tones through Thai Tone Application

ผณินทรา ธีรานนท์, วรินทร ปะภาคิน, กนิษฐา พุทธเสถียร, โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์

179-208

Classifiers in Lao language

วิราพร หงษ์เวียงจันทร์

209-248

View All Issues

ISSN 1513-9956(Print)

ISSN 2672-9946(Online)

Indexed in tci