วารสารวรรณวิทัศน์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์วรรณกรรมที่มีคุณภาพในด้านภาษาไทย วรรณกรรมไทย และวัฒนธรรมไทย รวมถึงภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และภาษาอื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย  มีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยเปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562 ( ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 )

เผยแพร่แล้ว: 2019-05-16

คำลักษณนามในภาษาลาว

วิราพร หงษ์เวียงจันทร์

209-248

ดูเล่มทุกฉบับ