เรียน ทุกท่าน

          ตามที่วารสาร Veridian E Journal ฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ และวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 2 วารสาร ถูกถอดจากวารสารในกลุ่ม TCI1และ TCI 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563- 31 ธันวาคม 2565 ความแจ้งแล้วนั้น

          ทางกองบรรณาธิการขอเรียนว่า บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทั้ง 2 วารสาร จนถึงฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้

          ทั้งนี้ทางวารสารงดรับบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาในวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เนื่องจากมีบทความที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการเผยแพร่ในปี พ.ศ.2562 เต็มจำนวนตามที่ทางวารสารกำหนดแล้ว
          สำหรับวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถรับบทความได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Veridian E-Journal Science and Technology as an academic journal of Silpakorn University aims to support academic publications of professors, academicians, graduate students, and others. It is an arena of science and technology knowledge exchange that can improve science and technology research and education. The published articles are reviewed by specific academicians. Thai or English manuscripts are accepted. They must be in science and technology disciplines such as physcial science, agricultural and biological sciences, health science, environmental science, animal science, computer science, forensic science, engineering  and other related fields. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University welcomes manuscripts from Thailand and other countries.   

They must be in science and technology disciplines such as :

• Physcial Science
• Agricultural and Biological Sciences
• Health Science
• Environmental Science
• Animal Science
• Computer Science
• Information Technology
• Forensic Science
• Engineering 
• Other related fields in Science and Technology

         ** Authors have to follow the format of Veridian E-Journal. Authors can download the article template as the below links.  
(Format)

        ** Tracking of Journal >> https://www.proceedings.su.ac.th/journal/tidtam.php

 

Vol 6 No 6 (2019): Science and Technology ( พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562)

Published: 2019-12-07

View All Issues