Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University

          วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป

          The Journal of the Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University has the objective of encouraging and supporting faculty members, scholars, graduate students, and the general public not only to disseminate academic work and research studies but also to exchange knowledge, academic opinions, and research findings in the fields of science and technology for the benefit of educational development in their respective disciplines.


Journal Homepage Image


Vol 4, No 3 (2017): Science and Technology ( พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 )

Table of Contents

ใบรองปก

ใบรองปก PDF
Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University

คำนำ

คำนำ PDF
Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ PDF
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ค-ง

สารบัญ

สารบัญ PDF
Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University จ-ช

บทความ : วิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย)

การใช้ประโยชน์ขนุนสำปะลอเพื่อการกำจัดยุงลายด้วยสารสกัดจากใบ PDF
เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ 1-9
ผลของแคดเมียมต่ออัตราการเจริญเติบโต ความเป็นพิษต่อเซลล์ราก และปริมาณรงควัตถุในข้าวไรซ์เบอร์รี่ PDF
ปณญ์ธีรา แท่งหิน, ธนิต ผิวนิ่ม, อมลรุจี นาคพลายพันธุ์ 10-20
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสังคมด้านรูปภาพด้วยเทคนิคการจัดอันดับใหม่แบบร่วม PDF
พิจิตรา จอมศรี 21-35
การถ่ายภาพพื้นผิวลูกกระสุนปืน แบบ 3 มิติ เพื่อตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ที่ยิงออกจากลำกล้องปืน แบบโพลีโกนอล PDF
สกลกฤษณ์ เอกจักรวาล, สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ, ธนงศักดิ์ บุญมาก 36-49
การสกัดเซลลูโลสและการทำกระดาษจากเปลือกข่อย PDF
จุฑามาส เรืองยศจันทนา, รัชฎา บุญเต็ม 50-59
การเปรียบเทียบฟิลเตอร์สีแดง ในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวใต้น้ำ PDF
กิตติพร ชูเกียรติ 60-69
การศึกษาสภาพการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี PDF
ดอน เครือหอม, บัญชา ขวัญยืน 70-100
แบบจำลองในการหาค่าสหสัมพันธ์และทำนายระดับคะแนน O-NET สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 บนพื้นฐานจากคุณลักษณะของครูผู้สอนและโรงเรียน PDF
ธเรศ ศุภดล, โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี 101-116
การพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร PDF
สุรีรัตน์ ลำเลา, ระพีพรรณ ฉลองสุข 117-137
การออกแบบและการประเมินพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมทางธุรกิจและสารสนเทศของระบบ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง PDF
เสาวณี จันทร์รอด, โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี 138-156

ภาคผนวก

ภาคผนวก PDF
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 157-160