เรียน ทุกท่าน

          ตามที่วารสาร Veridian E Journal ฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ และวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 2 วารสาร ถูกถอดจากวารสารในกลุ่ม TCI1และ TCI 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563- 31 ธันวาคม 2565 ความแจ้งแล้วนั้น

          ทางกองบรรณาธิการขอเรียนว่า บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทั้ง 2 วารสาร จนถึงฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้

          ทั้งนี้ทางวารสารงดรับบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาในวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เนื่องจากมีบทความที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการเผยแพร่ในปี พ.ศ.2562 เต็มจำนวนตามที่ทางวารสารกำหนดแล้ว
          สำหรับวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถรับบทความได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          The Journal of the Veridian E-Journal,Silpakorn University has the objective of encouraging and supporting faculty members, scholars, graduate students, and the general public not only to disseminate academic work and research studies but also to exchange knowledge, academic opinions, and research findings in the fields of humanities, social science, and arts for the benefit of educational development in their respective disciplines. 

         * Authors have to follow the format of Veridian E-Journal. Authors can download the article template as the below links.  
(Format)

         ** Tracking of Journal >> https://www.proceedings.su.ac.th/journal/tidtam.php

Vol 12 No 6 (2019): Humanities, Social Sciences, and Arts ( November – December 2019 )

Published: 2019-09-27

The Antecedent of Student Expectation in Higher Education Service and The Moderating Role of Campus Locations

Chartaya Nilplub, Pranee Sakullikareatesima, Atcharawan Thaodon, Sukanda Klinkajorn

188-208

การอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับนักวิจัยมือใหม่ (Discussion writing of quantitative research results for new researchers)

ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล (Nattaphat Apirungruengsakul), ประสพชัย พสุนนท์ (Prasopchai Pasunon)

234-243

การอาชีวศึกษา: ทวิภาคี และทวิศึกษา (Vocational Education: Dual Vocational Education and Dual Education)

ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ (Thananun Thanarachataphoom), นารท ศรีละโพธิ์ (Nart Srilapo), ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์ (Tawica Mekarkakorn), อุษณี ลลิตผสาน (Usanee Lalitpasan)

244-263

การวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทยกรณีศึกษา: เยาวชนในจังหวัดเชียงราย (Media Literacy of Thai Youth Factors Analysis A Case study of Chiangrai Youth)

วัชรี มนัสสนิท (Watcharee Manussanit), จักรพันธ์ ชัยทัศน์ (Chakkaphan Chaithat), พูลสุข หิงคานนท์ (Poonsuk Hingkanont), กฤษณา อึดใจ (Kissana Audjai)

279-299

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล (Technology and Innovation for Instructional in Digital Ages.)

ธานินทร์ อินทรวิเศษ (Thanin Intharawiset), ธนวัตน์ พูลเขตนคร (Thanawat Phulketnakhon), ธนวัตน์ เจริญษา (Thanawat Charoensa), นิตยา นาคอินทร์ (Nittaya Nak-in), ภาสกร เรืองรอง (Passakorn Reaung-Rong)

478-494

การเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาฟุตบอล (A Preparation in Football Tourism )

พงษ์นรินทร์ ว่องวิทย์ (Pongnarin Wongvit), เพ็ญศรี ฉิรินัง (Pensri Chirinang), อรุณ รักธรรม (Arun Raktam), สมพร เฟื่องจันทร์ (Somporn Fuangchan)

527-548

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่อง (The Confirmatory Factor Analysis to the Basic features of the Smart farmers)

อภิเดช ช่างชัย (Apidet Changchai), จิราวุฒิ เชิญเกียรติประดับ (Jirawut Chernkaitpradap), วรเศรษฐ์ วงศ์อารีย์ (Woraseth Wongaree), วราภรณ์ แย้มทิม (Varaporn Yamtim), สุภาสิณี นุ่มเนียม (Supasinee Numniem)

713-730

ความท้าทายของครูคณิตศาสตร์ในการเรียนการสอนตามแนวทางสอนสะเต็มศึกษา (Challenges of Mathematics Teacher in STEM Instruction)

วุฒิชัย ภูดี (Wuttichai Phoodee), รุจิรา วงศ์ชัย (Rujira Wongchai), วราภรณ์ ปรีชาพร (Warabhorn Preechaporn)

753-765

การประเมินความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ Set 50 ด้วยวิธี 4 Factor Model (THE RISK EVALUTION OF SET 50 USING FOUR FACTOR MODEL)

ศศิภา พจน์วาที (Sasipa Pojanavatee), พิลาภกิจ ครรชิตะวาณิช (Pilabkit Kanchitawanit)

766-782

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานกวาดถนนในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร (Health Status And Health Behaviors Among Street Sweepers In Khannayao District, Bangkok Metropolitan)

สุรัตนา ทศนุต (Surattana Tossanoot), มัณฑนา เหมชะญาติ (Monthana Hemchayat), พรรณภา เรืองกิจ (Phannapa Ruangkig), รุ่งนภา โพธิ์แสน (Rungnapa Posaen)

845-857

ศึกษาภาษาเขมรพนมเปญตามแนวภาษาศาสตร์ (A linguistics study of Khmer in Phnom Penh )

หงษ์ลดา กล้าหาญ (Honglada Klaharn), เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ (Ruengdet Pankhuenkhat)

893-908

View All Issues