Return to Article Details ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตมันสำปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Download Download PDF