การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จในคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทมหาชนในประเทศไทย: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (The Development of Causal Model of Success in Executive Board of Public Companies in Thailand : Analysis of Multi-Level Equation Model)

Main Article Content

สุทธิพงษ์ เกียรติวิชญ์ (Suttipong Kiartivich)

Abstract

                การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับวามสำเร็จในคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทมหาชนในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับวามสำเร็จในคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทมหาชนในประเทศไทย ประชากรของการวิจัย คือ  ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทมหาชนในประเทศไทย จำนวน 520 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย  (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การเก็บรวบรวมข้อมูลทำโดยใช้การส่งออนไลน์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับความสำเร็จใน   คณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทมหาชนในประเทศไทย พบว่า มีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ ความตรงของโมเดล ได้แก่ χ 2 = 62.412, df = 50, χ 2 / df = 1.243, p-value = 0.125, CFI = 0.987 , TLI = 0.986, RMSEA = 0.025, SRMRB = 0.018, SRMRW = 0.035  แสดงว่าองค์ประกอบของ ระดับวามสำเร็จมีความเหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์พหุระดับ ผลการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับความสำเร็จในคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทมหาชนในประเทศไทย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติประกอบด้วย χ2= 253.25, df = 102, p-value =0.000, CFI = 0.812, TLI = 0.902, RMSEA = 0.033, SRMRW = 0.025, SRMRB = 0.650 และ χ2/df =1.745 และผลการประมาณค่าขนาดอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับความสำเร็จในคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทมหาชนในประเทศไทย ธุรกิจต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้มีความคล่องตัว  สะดวก รวดเร็ว เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม


 


                The purpose of this study is to analyze the determinants of success in the top management of public companies in Thailand and to develop and validate the multiple-equation model of success in the corporate governance group of public companies in Thailand. The research population was 520 high-level public administrators in Thailand. Sampling was conducted using simple random sampling. Questionnaire was used to collect data. Submit online Analyzing the Confirming Factors The success level of senior executives in the public sector in Thailand was found to be structurally consistent or consistent with empirical data. Determine the value of the check. Model accuracy: χ 2 = 61.673, df = 50, χ 2 / df = 1.241, p-value = 0.135, CFI = 0.997 , TLI = 0.993, RMSEA = 0.015, SRMRB = 0.016, SRMRW = 0.036. The composition of Success levels are appropriate for multiple levels of analysis. The development and validation of the multivariate model of success in Thai corporate governance in Thailand showed that the model was consistent with the empirical data. The statistics include:  χ2= 1669.888, df = 832, p-value =0.000, CFI = 0.959, TLI = 0.968, RMSEA = 0.033, SRMRW = 0.025, SRMRB = 0.650 และ χ2/df =1.745. The results of direct and indirect influence size estimation in multivariate model are as follows. Businesses need to improve the management structure to be flexible, convenient, fast, and conducive to the operation. Under the changing circumstances.

Keywords

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts