ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร (The Causal Relationship of Factors Affecting the Competitive Advantage of Service Business Entrepreneurs in Bangkok)

Main Article Content

วสุธิดา นักเกษม (Wasutida Nakkasem) ธีระวัฒน์ จันทึก (Thirawat Chantuk)

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งหมด 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม LISREL 8.80 วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ค่า Chi-square (p>.05), c2/df<3.00 และ RMSEA >.05 ผลการวิจัยพบว่า


  1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของธุรกิจของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ พบว่า (1) เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.3 (2) อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 (3) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.8 (4) สถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 61 (5) ประเภทของธุรกิจบริการ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการด้านการดูแลส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 43 (6) รูปแบบการประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 60.3 (7) ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ  ส่วนใหญ่เปิดกิจการมา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.8 (8) จำนวนพนักงาน ส่วนใหญ่มีจำนวนพนักงาน 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และ (9) รายได้โดยประมาณจากการทำธุรกิจต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ 50,001 – 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.5

  2. ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถของผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง  ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ และ ความแกร่งในการแข่งขัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีค่าเท่ากับ 0.59 ส่วนผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกัน โดยพิจารณาจาก ค่า Chi-square (c2) มีค่าเท่ากับ 125.67 ค่า df มีค่าเท่ากับ 68  ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.00 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.047 ค่า Relative Chisquare (c2/df) มีค่าเท่ากับ 1.848

 


               This research aims to: 1) study and develop a causal model of factors affecting the competitive advantage of service providers in Bangkok and 2) to examine the conformance of the model. Causal Relations of Factors Affecting Competitive Advantage of Service Industry Entrepreneurs in Bangkok Metropolis developed with empirical data. The samples used in this study were 400 service providers in Bangkok metropolis. The five-level questionnaire was used to analyze the data. Frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation And use LISREL 8.80 program. Analyze the causal relationship model. Statistics used to validate model conformance with empirical data. The Chi-square (p> .05), c2/df <3.00, and RMSEA> .05


The research found that


  1. The results of this study were as follows: (1) Most of the sexes were female. 55.3% (2) The majority of the respondents aged between 31-40 years were 37.5%. Most of them have undergraduate degrees. 52.8%. (4) Most statuses have marital status. 61% (5) Type of service business Most of the businesses are personal care services. This is 43%.(6) business model Most of the business owners are single owners. 60.3% (7) Business Operation Period The number of employees is 1-5, accounting for 68%. (9) Estimated earnings per month Most of them have income 50,001 - 100,000 baht or 57.5%.

 


 


  1. The results of the study on the structural relationships of the factors affecting the competitive advantage of the service providers in Bangkok showed that the factors of entrepreneurship contain Autonomy, Innovativeness, Risk taking, Proactiveness and Competitive Aggressiveness. The correlation coefficients for the competitive advantage were 0.59. The results of the consistency check between the structural models of factors affecting the competitive advantage of the service providers in the area. Bangkok with empirical data is consistent. The Chi-Square (c2 / df ) Is equal to 1.848c2) value is 125.67. The df value is 68. The P-value is 0.00. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) is 0.047.

Keywords

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts