นวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจสยาม สเตเดียม โฮสเทล : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก (Business Model Innovation of Entrepreneur Siam Stadium Hostel : A Study of Grounded Theory)

Main Article Content

รัชมงคล ทองหล่อ (Ratchamongkhon Thonglor) กัลยา กสิโอฬาร (Kanlaya Kasiolarn) บดินทร์ สมาธิ (Bordin Samathi) พรรัตน์ กําจัดภัย (Pornrat Kamjatphai) รติกร อยู่จันทร์ (Ratikorn Yoochan)

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่พักแบบโฮสเทล 2) ศึกษารูปแบบนวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแบบโฮสเทล เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) คือ ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการจำนวน 19 คน


            จากการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจประกอบไปด้วยปัจจัยภายใน คือ ทัศนะคติเชิงบวก ใจรักในการบริการ ความเชื่อมั่นในตัวเอง เงินลงทุน พนักงาน และการศึกษาและปัจจัยภายนอก คือ ทำเลที่ตั้ง และเทคโนโลยี 2) รูปแบบนวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแบบโฮสเทล ประกอบไปด้วย 1) นวัตกรรมทางธุรกิจด้านการออกแบบตกแต่ง  2) นวัตกรรมทางธุรกิจด้านการตลาด 3) นวัตกรรมทางธุรกิจด้านการบริการ 4) นวัตกรรมทางธุรกิจด้านการบริหารและการกำกับดูแล และ 5) นวัตกรรมทางธุรกิจด้านความปลอดภัย ข้อเสนอแนะจากการวิจัย สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และพัฒนาในด้านอื่น ๆ เช่น 1) การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 2) นวัตกรรมทางธุรกิจด้านการบริการ 3) การสร้างเครือข่ายธุรกิจ 4) การส่งเสริมคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม และ 5) การตลาดในยุคดิจิทัล


 


           The research on Business Model Innovation of Siam Stadium Hostel: A Study of Grounded Theory aimed to study the lifestyle and background of hostel’s entrepreneur, secondly, characteristics of entrepreneur to create innovation for hostel business and finally, Business Model Innovation of hostel business entrepreneur. This is a qualitative research which is based by the Grounded Theory. The owner of Siam Stadium Hostel with her son and daughter, employees and also the guests total 15 person are interviewer of this research.  


            As a result of the interview with the entrepreneur, we found the characteristics of entrepreneur to create business model innovation comprises internal and external factors. Internal factors are included characteristics of successful entrepreneurs, education as well as financial and human being aspect. External factors included location, investment and technology. These factors lead to create business model innovation is constituted by service innovation, marketing innovation, design innovation, management innovation and security innovation. From the study, there are two main suggestion based on our study: social entrepreneurship, service innovation, business networking, increasing added value and digital marketing.

Keywords

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts