นวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจเดอะมูน โฮสเทล : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก (Business Model Innovation of Entrepreneur The Moon Hostel : Research to Create Grounded Theory)

Main Article Content

จอมภัค คลังระหัด (Chombhak Klangrahad) รัชมงคล ทองหล่อ (Ratchamongkhon Thonglor) เพชร พรหมมะ (Petch Promma) สิรวิชญ์ ปราณีตพลกรัง (Sirawit Praneetponkrang)

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจเดอะมูน โอสเทล ในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและรูปแบบนวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจเดอะมูน โฮสเทล เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสร้างทฤษฎีฐานรากและใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน


               จากการศึกษาพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยได้แก่ 1.1) ปัจจัยภายใน คือ ทัศนคติเชิงบวก ความเชื่อมั่นในตัวเอง เงินลงทุนพนักงาน รวมไปถึงแรงสนับจากครอบครัว ในส่วนของ 1.2) ปัจจัยภายนอก คือ ทำเลที่ตั้ง และเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่การสร้าง รูปแบบนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วย 4 รูปแบบได้แก่ 1) นวัตกรรมทางธุรกิจด้านการออกแบบและการตกแต่ง 2) นวัตกรรมทางธุรกิจด้านการตลาด 3) นวัตกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการด้านการให้บริการ 4) นวัตกรรมทางธุรกิจด้านการบริหารและกำกับดูแล ข้อเสนอแนะจากการวิจัย มีดังนี้ 1) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้โดยการร่วมมือกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2) การตลาดดิจิทัล  (Digital Marketing) ในการโปรโมทแคปเปญหรือทำโฆษณา 3) ความปลอดภัย 4) การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI (Artificial Intelligence) ในการบริหารจัดการทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 5) การส่งเสริมคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านวัฒนธรรมจากจุดเด่นความแตกต่างจากผู้ประกอบการอื่น ๆ 6) การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม สร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการลดพลังงาน จากข้อเสนอแนะทั้ง 6 ประการ สามารถเป็นแนวทางการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการ และยังเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการประกอบการธุรกิจที่พักแบบโฮสเทล


               The research aimed to study characteristics of entrepreneur to create innovation for The Moon hostel business and Business Model Innovation of The Moon hostel business entrepreneur. It is quantitative research by using the Grounded Theory to build it up. This research using in-depth interviews for collecting data and the key informants are operators, employees, customers, as well as those involved were 8.


               As a result of the interview, characteristics of entrepreneur to create business model innovation consists of two factors, internal factors and external factors. Internal factors are included a positive attitude, self-confidence, investments, employee. The momentum enjoyed by the family. External factors included location and technology. These factors led to the creation. Innovative business model which consists of 4 models. 1) Business innovation in design and decoration. 2) Business innovation in marketing. 3) Business innovation on the process of service.  4) Business innovation in management and supervision. In conclusion we suggest First,Business Networking in order to increase revenue by partnering with the tourism industry. Second, Digital Marketing promote capital campaigns through the social media platform. Third, Staff are available 24 hours a day. Fourth, Technology related to Artificial Intelligence systems. Finally, Promoting the value and enhance the value of culture. All suggestions from 6 reasons, Be used to business management of enterprises to succeed. And it is also a guide to the new entrepreneur and business accommodation Hostel.    

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts